Aquez Brazil

2/19/1991   ~   7/25/2016

Evelyn Fulton

6/8/1926   ~   7/28/2016

Kimetha Williams

8/23/1970   ~   7/20/2016

Milton Allen

7/20/1934   ~   7/25/2016

George Smith (Tfh)

9/19/1964   ~   7/20/2016

Ben Christenbury

1/1/1928   ~   7/24/2016

Kasie Ates

8/3/1945   ~   7/21/2016

Roy Mitchell

1/17/1964   ~   7/20/2016

Zebbie Strange

1/1/1940   ~   7/23/2016

Jonathan Dowdy

8/19/1982   ~   7/21/2016

Audrey Davis (Tfh)

6/10/1924   ~   7/20/2016

Brenda Jackson

10/1/1945   ~   7/17/2016