Hixson Klein Funeral Home


104 W Church St
Smithville, Missouri (MO) 64089
Clay County
(816) 532-9212